Bush @ the U.N. (a visual analysis)

bush_condi1.jpg

September 15, 2005 | 10:49 PM